રસીઓ અને શોધકો

રસીઓની ઉપયોગીતા અને અનિવાર્યતા વિશે આપણે બધા જાણીએ જ છીએ. આ રહ્યા એ મહાન ડોક્ટર અને વૈજ્ઞાનિકો કે જેમના સખત પરિશ્રમના ફળ સ્વરૂપે આજનો સમાજ અને આવનારી પેઢીઓ રોગમુક્ત રહી શકી છે અને રહેશે.

Advard Gener એડવર્ડ જેનર - શીતળાની રસીના શોધક
Louis Pasteur લુઈ પાશ્ચર - હડકવા ની રસીના શોધક
Albert Calmette આલ્બર્ટ કામેટ - બીસીજી ની રસીના શોધક
Camille Guaerin કેમીલે ગ્વારીન - બીસીજી ની રસીના શોધક
Albert Sabin આલ્બર્ટ સાબીન - પોલિયો ટીપાના શોધક
Dr Jonas Salk જોન્સ સોક - પોલિયો ઈંજેક્શન ના શોધક
Emillae Bearing એમીલે બેરીંગ - ડી.પી..ટીની રસીના શોધક
Blumberg બરુચ એસ. બ્લુમબર્ગ - હીપેટાઈટીસ બીની રસીના શોધક
Dr John F Enders જેમ્સ એંડરસન - ઓરીની રસીના શોધક
M Hilman મોરી હીલમેન - હીબ- એમએમ.આર.- હીપેટાઈટીસ એ – અછબડા મેનિનજાઈટીસ- વિ. આઠ રસીના શોધક
Professor Iian Frazer ઈયાન ફ્રેઝર - એચ.પી.વી. રસીના શોધક
Offit પોલ ઓફ્ફીટ - રોટા વાઈરસ રસીના શોધક